SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

im. Stanisława Staszica
w Pabianicach

ul. Ostatnia 15a

95-200 Pabianice

E-mail: spnr14@post.pl

TEL: 42 215-62-53

FAX: 42 215-60-10

Regulamin w PYCHOLANDII

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

 • Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły.
 • Dzieci korzystające ze świetlicy i obiadów pozostawiają okrycia wierzchnie w szatni.
 • Obiady wydawane są w godz.: 11:20 do 13:45
 • Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

  • Uczniowie Szkoły, wnoszący opłaty indywidualnie,
  • uczniowie Szkoły, których dożywianie dofinansowuje MOPS oraz inni sponsorzy,
  • pracownicy zatrudnieni w Szkole.
 • Dzieci jedzą posiłki wg podanego harmonogramu.
 • Uczniowie kl. I- III, którzy kończą lekcje, czekają na obiad w świetlicy i jedzą go na przerwie.
 • Uczniowie rozpoczynający lekcje od godz. 12:30 jedzą obiad co najmniej 20 min. przed dzwonkiem na przerwach obiadowych.
 • Informacja o terminach i wysokości wpłat za obiady za poszczególny miesiąc zostaje opublikowana do wiadomości na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.
 • Opłaty za obiady należy regulować u Intendenta Szkoły lub przelewem bankowym do 15 dnia każdego miesiąca. Nr konta : 11 1560 0013 2123 7527 2000 0004, tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia. Klasa. Wpłata za obiadu: miesiąc/ rok
 •  Potwierdzenie przelewu nalezy przesłać na adres: spnr14@post.pl lub dostarczyć osobiście do intendenta szkoły.
 • W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania wpłaty w wyznaczonym terminie, uczniowie zalegający z wpłatami, otrzymują upomnienie. Nieterminowość wpłat zostaje również zgłoszona wychowawcom oraz rodzicom.
 • Nieuregulowanie wpłaty spowoduje wykreślenie dziecka z listy uprawnionych do korzystania ze stołówki szkolnej.
 • Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywających posiłków, w tym rówwnież rodzicom i opiekunom uczniów.
 • Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
 • Wszystkie nieobecności (choroby, wycieczki itp.) należy zgłaszać do Intendenta Szkoły do godziny 9:00 pierwszego dnia nieobecności lub telefonicznie: 42 215-62-53 lub osobiście. Nie zgłoszone nieobecności na obiedzie nie są odliczane.
 • Planowane nieobecności w szkole całej klasy (wycieczki, obozy sportowe, zielone szkoły, zawody) wychowawca zgłasza z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym. Zasada ta dotyczy wszystkich korzystajaych z dożywiania (również objętych pomocą MOPS i innych sponsorów.
 • Rozliczenie niewykorzystanych obiadów następuje w kolejnym miesiącu.
 • Rezygnacja z korzystania ze stołówki szkolnej rodzice ucznia zgłaszają Intendentowi najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego.
 • Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący zgodnie z grafikiem dyżurów.
 • Po spożytym posiłku naczynia i sztućce uczniowie odstawiają do wyznaczonego okienka.
 • Za zniszczone mienie na stołówce (w tym również: talerze, sztućce, kubki) odpowiedzialność ponosi osoba spożywająca posiłek.
 • W stołówce, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest jadłospis na dany tydzień roboczy.
 • Zastrzega się prawo do modyfikacji jadłospisu w trakcie danego tygodnia roboczego.