SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

im. Stanisława Staszica
w Pabianicach

ul. Ostatnia 15a

95-200 Pabianice

E-mail: sekretariat@spnr14pabianice.pl

TEL: 42 215-62-53

FAX: 42 215-60-10

Skrytka ePUAP: /SP14Pabianice/SkrytkaESP

Zamówienia publiczne

Informacja o aktualnych zapytaniach ofertowych:

18.01.2024 Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych zapytanie formularz  klauzula

18.01.2024 Środki czystości zapytanie formularz  klauzula

18.01.2024 Artykuły biurowe zapytanie formularz  klauzula

12.12.2023 Dostawa artykułów spożywczych: zapytanie załącznik klauzula

12.12.2023 Dostawa pieczywa: zapytanie załącznik klauzula

12.12.2023 Dostawa warzyw i owoców: zapytanie załącznik klauzula

12.12.2023 Dostawa mięsa i drobiu: zapytanie załącznik klauzula

12.12.2023 Dostawa  produktów głęboko mrożonych: zapytanie załącznik klauzula

12.12.2023 Dostawa jaj spożywczych: zapytanie załącznik klauzula

12.12.2023 Dostawa wyrobów mlecznych: zapytanie załącznik klauzula

12.12.2023 Dostawa wyrobów garmażeryjnych: zapytanie załącznik klauzula

12.07.2023 Dostawa artykułów spożywczych: zapytanie załącznik  klauzula

12.07.2023 Dostawa pieczywa: zapytanie  załącznik  klauzula

12.07.2023 Dostawa warzyw i owoców: zapytanie  załącznik  klauzula

12.07.2023 Dostawa mięsa i drobiu: zapytanie  załącznik  klauzula

12.07.2023 Dostawa produktów głęboko mrożonych: zapytanie załącznik  klauzula

12.07.2023 Dostawa jaj spożywczych: zapytanie  załącznik  klauzula

12.07.2023 Dostawa wyrobów mlecznych: zapytanie  załącznik  klauzula

12.07.2023 Dostawa wyrobów garmażeryjnych: zapytanie  załącznik  klauzula

29.12.2022 Artykuły biurowe – zapytanie ofertowe

29.12.2022 Artykuły biurowe – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

02.12.2022 Dostawa artykułów spożywczych: zapytanie załącznik  klauzula

02.12.2022 Dostawa pieczywa: zapytanie  załącznik  klauzula

02.12.2022 Dostawa warzyw i owoców: zapytanie  załącznik  klauzula

02.12.2022 Dostawa mięsa i drobiu: zapytanie  załącznik  klauzula

02.12.2022 Dostawa produktów głęboko mrożonych: zapytanie załącznik  klauzula

02.12.2022 Dostawa jaj spożywczych: zapytanie  załącznik  klauzula

02.12.2022 Dostawa wyrobów mlecznych: zapytanie  załącznik  klauzula

02.12.2022 Dostawa wyrobów garmażeryjnych: zapytanie  załącznik  klauzula

02.12.2022: ARTYKUŁY BIUROWE: zapytanie

02.12.2022: MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH:  zapytanie

02.12.2022: ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI: zapytanie

06.12.2021 Zapytanie ofertowe: Laboratoria Przyszłości

23.11.2021 Zapytanie ofertowe: Laboratoria Przyszłości

09.07.2021 Zapytanie ofertowe: Wykonanie chodnika z kostki brukowej.

09.07.2021 Zapytanie ofertowe: Wykonanie systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.

11.12.2020: Protokół z postępowania – artykuły biurowe

11.12.2020: Protokół z postępowania – środki czystości

11.12.2020: Protokół z postępowania – tonery

16.11.2020:   ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa produktów głęboko mrożonych

Dostawa pieczywa

Na dostawa owoców, warzyw i podobne produkty

Dostawa różnych produktów spożywczych

Dostawa produktów mącznych

Dostawa produktów jaj

Dostawa produktów zwierzęcych

Dostawa produktów mleczarskich

Dostawa produktów soków owocowych

 

16.11.2020: Zakup środków czystości

16.11.2020: ARTYKUŁY BIUROWE

 1. zapytanie
 2. tabela art.biurowe

16.11.2020: MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH

 1. Zapytanie
 2. Tabela tonery i tusze

27.04.2020: Protokół z postępowania

26.03.2020: Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach

 1. Umowa na remont

 2. formularz ofertowy

 3. zapytanie ofertowe

 4. zestawienie robót

 5. klauzula informacyjna

14.01.2020: Zaproszenie do złożenia oferty na: Zakup artykułów biurowych

14.01.2020: Zaproszenie do złożenia oferty na: Zakup środków czystości

14.01.2020: Zaproszenie do złożenia oferty na: Zakup tonerów i tuszy do drukarek

26.11.2019: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni prostej wraz ze skocznią w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Pabianicach – zamówienie uzupełniające

15.10.2019: Nazwa postępowania – Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni prostej wraz ze skocznią w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Pabianicach – zamówienie uzupełniające

23.08.2019:ogłoszenie wyników postępowania:Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni prostej wraz ze skocznią w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Pabianicach

17.07.2019: Nazwa postępowania: Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni prostej wraz ze skocznią w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Pabianicach

Wykaz dokumentów:

1.      ogłoszenie o zamówieniu

2.      siwz

3.      załącznik nr 1 – wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału

4.      załącznik nr 2 – wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

5.      załącznik nr 3 – wzór wykazu doświadczenia wykonawcy

6.      załącznik nr 4 – wzór wykazu osób

7.      załącznik nr 5 – wzór wykazu – zakres podwykonawstwa

8.      załącznik nr 6 – wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia

9.      załącznik nr 7 – wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego

10.  załącznik nr 8 – wzór oświadczenia w sprawie zatrudnienia

11.  załącznik nr 9 – wzór formularza ofertowego

12.  załącznik nr 10 – wzór umowy

13.  załącznik nr 11 – wzór umowy powierzenia

14.  dokumentacja techniczna

      PB:

      PB_01_A3_Bieznia
PB_02_A3_ SkokWDal_rzut
PB_03_A3_ SkokWDal_przekroje
PB_04_A3_BPN_rzut
PB_05_A3_BPN_przekroj
PB_06_A3_SIAT.RZUT
PB_07_A3_SIAT.PRZEKR
PB_opis_bioz
PB_Z01_A2_PZT

     PW:

     PW_01_A3_Bieznia
PW_02_A3_ SkokWDal_rzut
PW_03_A3_ SkokWDal_przekroje
PW_04_A3_BPN_rzut
PW_05_A3_BPN_przekroj
PW_06_A3_SIAT.RZUT
PW_07_A3_SIAT.PRZEKR
PW_opis
PW_Z01_A2_PZT

      zgłoszenie

15.  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

16.  przedmiar

17. pismo z dnia 29_07_2019 roku – wyjaśnienia treści siwz

18. informacje powzięte w wyniku otwarcia ofert

15.03.2019: Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji kosztorysowo-projektowej dot.budowy boiska

18.01.2019: Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu artykułów biurowych

18.01.2019: Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu środków czystości

18.01.2019: Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu tonerów i tuszy

05.10.2018: Zapytanie ofertowe – remont pomieszczeń

26.09.2018: Protokół do Zapytania Oferowego na zakup pomocy w ramach programu "Aktywna tablica"

24.09.2018: Przedłuzenie terminu składania ofert "Aktywna tablica"

18.09.2018: Zapytanie ofertowe-remont pomieszczeń szatni,kotłowni i kuchni

17.09.2018: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rzadowego Programu Aktywna Tablica 2018 cz1

cz2

załacznik (DOC)

23.01.2018: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Główny księgowy

15.01.2018: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 14     w  Pabianicach

08.01.2018: Oświadczenie do Zapytania Ofertowego za zakup środków czystości

08.01.2018: Protokół do Zapytania Oferowego na zakup artykułów biurowych

08.01.2018: Protokół do Zapytania Ofertowego na zakup tonerów i tuszy

08.01.2018: Zapytanie Ofertowe

12.12.2017: Nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego

12.12.2017: Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r. 

art. biurowe ( DOC )

art. biurowe ( PDF )

12.12.2017: Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów i tuszy w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

tonery i tusze ( PDF )

tonery i tusze tabela ( DOCX )

12.12.2017: Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

środki czystości ( PDF )

 

 1. 12.12.2016 – Przetarg na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach przy ul. Ostatniej 15a w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.

 2. 08.12.2016 – Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego dostaw, usług i robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto.
 3. 25.11.2016 – Zapytanie ofertowe na pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, nagrody w konkursach.
 4. 14.06.2016 – Prptokół z Przeprowadzonego postępowania dotyczącego  Tablic multimedialnych
 5. 10.06.2016 – Protokół z Przeprowadzonego postępowania dotyczącego  Tablic multimedialnych
 6. 09.06.2016 – Zapytanie ofertowe – Remont sali gimnastycznej
 7. 01.06.2016 – Dyrekcja szkoły informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących tablic
  multimedialnych odbędzie się do 10.06.2016r. O wynikach przeprowadzonej
  procedury zostaną poinformowani wszyscy oferenci
 8. 18.05.2016  – Zapytania ofertowego dotyczącego Tablic multimedialnych – zestawów
 9. 27.04.2016  – Unieważnienie oferty
 10. 18.04.2016 – ZAPYTANIE OFERTOWE – Tablica Multimedialna
 11. "Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.”
 12. 25.04.2017 – ZAPYTANI OFERTOWE – Remont korytarzy na I i II piętrze w budynku szkoły z klatkami schodowymi
  ZAPYTANI OFERTOWE I
  ZAPYTANI OFERTOWE II
  Załącznik do zapytania ofertowego
 13. 09.05.2017 – Unieważnienie (25.04.2017 – ZAPYTANI OFERTOWE – Remont korytarzy na I i II piętrze w budynku szkoły z klatkami schodowymi)
 14. 29. 05. 2017 – WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W PABIANICACH

a)   ogłoszenie o zamówieniu
b)  specyfikacja istotnych warunków zamówienia
c)  dokumentacja techniczna
 – likwidacja pęknięcia
 –  zgłoszenie
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
e) kosztorys nakładczy
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
pismo z dnia 02.06.2017 roku – modyfikacja zapisów siwz

informacje powzięte w wyniku otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

15. Przetarg na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 14 im. Stanisława Staszica, ul. Ostatnia 15a , 95-200 Pabianice, w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019r

Zapytanie ofertowe na dostawy: oleje, produkty przemiału ziarna

– Arkusz cenowy na dostawy: oleje, produkty przemiału ziarna

– Zapytanie ofertowe na dostawy: jaja

– Arkusz cenowy na dostawy: jaja

– Zapytanie ofertowe na dostawy: mięso

– Arkusz cenowy na dostawy: mięso

– Zapytanie ofertowe na dostawy: produkty mleczarskie

– Arkusz cenowy na dostawy: produkty mleczarskie

– Zapytanie ofertowe na dostawy: warzywa i owoce

– Arkusz cenowy na dostawy: warzywa i owoce

– Zapytanie ofertowe na dostawy: pieczywo

– Arkusz cenowy na dostawy: pieczywo

– Zapytanie ofertowe na dostawy: wyroby garmażeryjne

– Arkusz cenowy na dostawy: wyroby garmażeryjne